PROF. DR. SERTAÇ BAŞEREN

Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora Kamu Hukuku Gazi Üniversitesi 1987
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1983
Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1978

AKADEMİK UNVANLAR

  • Profesör
    Uluslararası Genel Hukuk, Ankara Üniversitesi, 2004

  • Doçent
    Ankara Üniversitesi, 1998 - 2004
    Uluslararası Genel Hukuk, Gazi Üniversitesi, 1996 - 1998

YAYINLAR

Kurumahmut, A. / Başeren, S. H.: The Twilight Zones in the Aegean, (Un)Forgotten Turkish Islands, Ege’de Gri Bölgeler Unutul(may)an Türk Adaları, Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History Publications of Turkish Historical Society, Serial VII-No. 220, Ankara 2004, VII+95 sh.

Başeren, S. H.: Sorunlar Denizi Ege, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yayın No. 15, İstanbul 2003, XIV + 207 sh.

Başeren, S. H. / Kurumahmut, A.: Ege’de Egemenliği Devredilmemiş Adalar, Stratejik Araştırma ve Etütler Milli Komitesi, Araştırma Projesi Dizisi, 1/2003, Ankara 2003, X + 189 sh.

Başeren, S. H.: Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet Kullanmalarının Sınırları, Ankara 2003, XIV + 207 sh.

Başeren, S. H.: “Ege’de Ada, Adacık ve Kayalıkların Uluslararası Andlaşmalarla Tayin Edilen Hukuki Statüsü”, in: Ege’de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar, Yayına Hazırlayan: Kurumahmut, A., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Dizi-Sayı: 182, Ankara 1998, sh. 83-116 (Üçüncü Bölüm).

İnan, Y. / Başeren, S. H.: Status of Kardak Rocks, Kardak Kayalıklarının Statüsü, Ankara 1997, II + 35 sh.

Başeren, S. H.: Uluslararası Hukuk Açısından Yabancı Devlet Memurlarına Karşı İşlenen Terör Eylemleri ve Doğurduğu Sorunlar (yayınlanmamış doktora tezi), Ankara 1987, XII + 259 sh.

“Doğu Akdeniz’de Son Gelişmeler ve Türkiye’nin Bölgedeki Kıta Sahanlığı ile Muhtemel Münhasır Ekonomik Bölgesinin (MEB) Sınırları”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, S. 393, Temmuz 2007, sh. 22-37.

“Türkiye AB İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu”, Stratejik Araştırmalar Dergisi Kıbrıs Özel Sayısı, Temmuz 2006, sh. 13-19.

“Terörizm ve Uluslararası İlişkiler”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Şubat 2003, S. 1, sh. 51-58.

“Terrorism and Human Rights”, Turkish Yearbook of International Relations, Number XXXIII, Jan. 2002, p. 31-52.

“Uluslararası Hukuk Açısından Amerika Birleşik Devletlerinde Gerçekleştirilen Terörist Saldırılar ve Yol Açtığı Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kocaeli 2001, sh. 69-78.

İnan, Y. / Başeren, S. H.: “Ege Karasuları Sorunu”, Dış Politika, Mart 1997, C. VII, S. 3-4, sh. 33-52.

İnan, Y. / Başeren, S. H.: “The Troubled Situation of the Aegean Territorial Waters”, Etudes Helleniques / Hellenic Studies (Canada) The Aegean Dispute Le différend gréco-turc en mer Égée, Vol. IV, No: 2, Automne/Autumn 1996, p. 55-67.

“Kıt’a Sahanlığı: Doğal Uzantı ve Mesafe İlişkileri”, Dış Politika, Nisan 1995, C. VI, S. 1, sh. 52-72.

“Münhasır Ekonomik Bölge Kıt’a Sahanlığının Kavramsal Yapısını Etkileyen Bir Kurum Değildir”, Barolar Birliği Dergisi, 1995, S. 1, sh. 24-38.

“Huzur Operasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Irak’ta Gerçekleştirdiği Harekatın Hukuki Temelleri”, Avrasya Dosyası, İlkbahar 1995, C. II, S. 1, sh. 224-235.

“Ege Denizinde Türk Yunan Kıt’a Sahanlığı Sınırı Aynı Zamanda Münhasır Ekonomik Bölgenin de Sınırı Olmalıdır”, Türkiye Günlüğü, Ocak-Şubat 1995, S. 32, sh. 66-68.

“Terörizm: Kavramsal Bir Değerlendirme ve Mücadele”, Avrasya Dosyası, Kış 1994 / 95, C. 1, S. 4, sh. 163-173.

İnan, Y. / Başeren, S. H.: “Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Yargı Yetkisi”, Amme İdaresi Dergisi, 1986, C. 19, sh. 99-118.

“Uluslararası Şirketlerin Uluslararası Politika Alanındaki Rolü”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1985, C. 1, S. 1-2, sh. 29-49.

“Conceptual Definition of Terrorism; A Historical and Legal Analysis”, Proceedings of the First International Symposium “Global Terrorism and International Cooperation” (Ankara, March 23-24, 2006), Turkish General Staff Centre of Excellence Defence Against Terrorism Publications, p. 9-20.

“Uluslararası Hukuk Açısından ABD’nin Irak’a Müdahalesi”, Onuncu Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri, Soğuk Savaş Dönemi ve Sonrası Savaş Tarihi Sonuçlarının Türkiye’nin Güvenliğine Stratejik Etkileri (20-22 Nisan 2005-İSTANBUL), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, sh. 259-273.

“Eritre-Yemen Davası’nın Coğrafi Formasyonlara Etkisi”, Deniz Hukuku Sempozyumu Bildiri Metinleri, Tamamlayıcı Bilgiler, Soru ve Cevaplar, 21-22 Haziran 2004, Dz.K.K.LIĞI-ANKARA, sh. 9-13.

“Eritre/Yemen Kararı’nın Ege Kıta Sahanlığı Sınırlandırmasına Tesirleri”, Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı 14-15 Aralık 2002, Ataköy Marina İstanbul, Yayına Hazırlayanlar: Gündüz, A. / Öztürk, H., TÜDAV Yayın No. 12, sh. 81-103.

“Doğu Akdeniz Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı Üzerine bir Değerlendirme”, Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı 14-15 Aralık 2002, Ataköy Marina İstanbul, Yayına Hazırlayanlar: Gündüz, A. / Öztürk, H., TÜDAV Yayın No. 12, sh. 104-117.

“Uluslararası Hukuk Açısından Terörizm”, Dünyada ve Türkiye’de Terör Konferansı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 20-24 Mayıs 2002, sh. 183-206.

“İnsan Hakları ve Terörizm”, İnsan Hakları ve Güvenlik Uluslararası Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği, 7-8/12/2001 Ankara, sh. 195-224.