PROF. DR. OSMAN BERAT GÜRZUMAR

Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora Özel Hukuk Bern Üniversitesi 1991
Lisans Hukuk Bern Üniversitesi 1987
Lisans Hukuk 9 Eylül (Ege) Üniversitesi 1982

AKADEMİK UNVANLAR

 • Profesör: Medeni Hukuk Bilkent Üniv. 2007

 • Doçent:
  Medeni Hukuk,
  Marmara Üniv. 1996 - 2001
  Bilgi Üniv. 1997-2001
  Bilkent Üniv. 2002 - 2007

 • Yardımcı Doçent:
  Medeni Hukuk, Marmara Üniv. 1991 - 1996

YAYINLAR

GÜRZUMAR O. B., "Zorunlu Unsur Doktrinine Dayalı Sözleşme Yapma Yükümlülüğü - Hakim Durumun Rakiple Anlaşma Yapmaktan Kaçınmak Suretiyle Kötüye Kullanılması", Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006 (488 sayfa).

GÜRZUMAR O. B., "Türk Medeni Hukukunda Üst Hakkı - Yap-İşlet-Devret Modeli Dahil", Beta Yayınevi, birinci baskı 1998, ikinci baskı 2001, İstanbul (252 ve 258 sayfa).

GÜRZUMAR O. B., "Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan Sistemlerin Hukuken Korunması", Beta Yayınevi, İstanbul 1995 (196 sayfa).

GÜRZUMAR O. B., Doktora Tezi: "Der Franchisevertrag unter besonderer Berücksichtigung der immaterialgüterrechtlichen Schutzprobleme", Bern 1991, danışman Prof.Dr.iur. Rolf Bär, Bern Üniversitesi (349 sayfa)

"4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Maddesine Aykırı Sözleşmelerin Tabi Olduğu Geçersizlik Rejimi", Rekabet Dergisi (hakemli), Sayı 12'den Ayrı Basım, Ankara 2006 (73 sayfa).

"Avrupa'da Kitap Satış Fiyatlarının Tespiti, İsviçre Kartel Kanunu Işığında Federal Mahkeme'nin 'Sammelrevers' Kararı ve Türk Hukuku Bakımından Bazı Çıkarsamalar"; Rekabet Dergisi (hakemli), Sayı 14'den Ayrı Basım, Ankara 2006 (47 sayfa).

"Türk Medeni Kanunu'nun 5'inci Maddesi ve Özel Hukuk Uygulamasındaki Yeri"; Prof.Dr. Erden Kuntalp'e Armağan, Cilt I, Özel Hukuk, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (hakemli), 1/2004'den Ayrı Basım, İstanbul 2006 (55 sayfa).

"Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler", Yargıtay Dergisi, Cilt 20, Ekim 1994, Sayı 4, s.501 vd. (25 sayfa).

"Özel Hukukumuzda Organ Nakli ve 2238 Sayılı Yasa Üzerine Düşünceler"; Ankara Barosu Dergisi, Sayı 1991/3, s.364 vd. (35 sayfa)

"Die Einredenordnung bei der Wechselbürgschaft nach Schweizerischem Recht", Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt.5, Sayı 1-3, 1990, s.101 vd. (11 sayfa)

"Avrupa Birliğiyle Uyumlaştırma Süreci Işığında Türk Rekabet Hukukunun 10 Yılı" ( "10 Jahre türkisches Wettbewerbsrecht, Ein zusammenfassenden Bild im Lichte des europarechtlichen Harmonisierungsprozesses"), Türk Ekonomi Hukukunun Avrupa Birliği Hukuku ile uyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Max Planck Mukayeseli ve Milletler arası Özel Hukuk Enstitüsü Sempozyumu, Aralık, 2007.

"Türk Rekabet Hukuku Normları ve Uygulaması", İlaç Sektöründe Haksız Rekabet ve Rekabet Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 2.5.2008.

"Rekabet Hukukunun 10 Yılı : Rekabet Kanunundan Rekabet Hukukuna" (Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Tuncay Songör'ün "Rekabet Kurumu'nun 10 Yılı" başlıklı tebliğinin değerlendirilmesi); "Rekabet Kurumu 10. Yıl Sempozyumu"; 13 Nisan 2007, Ankara. (Henüz yayınlanmamıştır).

"Rekabet Hukukunda Sözleşme Yapma Zorunluluğu ve Zorunlu Unsur Doktrini"; İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu İşbirliğiyle Düzenlenen "Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Alanlarında Kamunun Önderliği ve Bireysel Özerklik" konulu uluslararası sempozyum, 28-29 Mayıs 2007, İstanbul (Henüz yayınlanmamıştır).

"İsviçre Medeni Kanunu'nun Türkiye'de İktibası (Die Rezeption des schweizerischen Zivilgesetzbuches in der Türkei)"; T.C. Adalet Bakanlığı'nın Himayesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Türk Medeni Kanununun Yürürlüğe Girişinin 80. Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Sempozyum, 4/5 Ekim 2006 Ankara (Türkçe/Almanca Açılış Tebliği; henüz yayınlanmamıştır;).

"Die Rezeption westlichen Rechts in der Türkei vor 1926 : Ein hinkender Versuch der Modernisierung durch das Recht"; Revolution islamischen Rechts - 80 Jahre schweizerisches ZGB in der Türkei; Symposium an der Universitaet Fribourg 20/21 Oktober 2006 (Açılış Tebliği; henüz yayınlanmamıştır)

"Özel Hukuk Açısından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"; 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak, Sempozyum, 7-8 Ekim 2005; Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın No 426; Ankara 2005 (70 sayfa).

"2002/2 Sayılı Rekabet Kurulu Tebliği Işığında Dikey Anlaşmalar", Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu I - Kayseri 2003, s.79 vd. (66 sayfa; ayrıca, Prof.Dr. Fahiman Tekil'e Armağan, İstanbul 2003, s.209-272'de de makale olarak yayınlanmıştır).

"Franchise Anlaşmaları ve Rekabet Hukuku", Perşembe Konferansları, Rekabet Kurumu Yayınları, Ekim 1999, s.105 vd.

"Sachmängelhaftung beim Kauf beweglicher Sachen nach türkischem Recht"; Informationsbrief der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung, Jahrgang 8, Nr.1/9, Hamburg 1998 (24 sayfa).

"Başka İsim Altında Yapılan Sözleşmeler / Vertragsschluss unter fremdem Namen", Karl H. Neumayer; Argumentum, Eylül 1991, Sayı 14, s.207 vd. (Çeviri; 7 sayfa)