DOÇ. DR. TUĞRUL KATOĞLU

Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora Kamu Hukuku (Ceza Hukuku) Ankara Üniversitesi 2001
Y. Lisans Kamu Hukuku (Ceza Hukuku) Ankara Üniversitesi 1996
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1992

AKADEMİK UNVANLAR

  • Yardımcı Doçent:
    Ceza Hukuku Bilkent Üniv. 2003 – 2007

YAYINLAR

Doğum Hekimliği Maternal-Fetal Tıp’ta Etik ve Yasal Boyut, “Hekimin Cezai Sorumluluğu”, Ankara, Medical Network, 2004.

Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Ankara, Seçkin, 2003.

Ceza Kanunlarının Zaman Yönünden Uygulanması, Ankara, Seçkin, 2008.

“Ekip Halinde Yürütülen Faaliyetlerde Güven İlkesi ve Ceza Sorumluluğu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak-Şubat 2007, S. 68, ss. 29-42.

“Yeni Türk Ceza Kanunu ve Çevreye Karşı Suçlar”, Mülkiye, Bahar 2005, C. XXIX, ss. 133-157.

“Türk Hukukunun Bir Parçası Olarak Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005, C. 55, S. 1, ss. 157-193.

“2001 Türk Ceza Kanunu Tasarısı’na İlişkin Gözlemler”, Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, 2004, ss. 515-524.

“Ceza Hukuku ve Etik”, Toplum ve Hekim, Temmuz-Ağustos 2004, C. 19, S. 4, ss. 300-306.

“Ceza Hukuku Bakımından Çoğul Gebeliklerin Kısmi Sonlandırılması”, Galatasaray Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp Armağanı, 2004, S. 2, ss. 269-292.

Tıbbi Hizmetlerin Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Tasarısı Üzerine İlk İzlenimler”, (Mehmet Ali Şuğle, Şebnem Akipek, Zarife Şenocak ile birlikte), Klinik Bilimler ve Doktor, C. 9, S. 1, 2003, ss. 113-118.

“Hekimin Cezai Sorumluluğu”, Klinik Bilimler ve Doktor, C. 9, S. 2, 2003, ss. 242-252.

Tıbbi Hizmetlerin Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Tasarısı’nın Düşündürdükleri”, Toplum ve Hekim, Eylül-Ekim 2002, C. 17, S. 5, ss. 385-390.

“4208 Sayılı Kanun ile Düzenlenen ‘Karapara Aklama Suçu’’nun Yapısına İlişkin Bazı Gözlemler”, Vergi Dünyası, Mart 1999, S. 211, ss.

“Savcılık Üzerine Düşünceler”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Ocak 1996, S. 187, C. XIX, ss. 21-29.

“Bağımsız Yargıda Savcıların Yetkileri”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Ocak 1996, S. 187, C. XX, ss. 24-46.

“Devlet Güvenlik Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulünün Genel Yargılama Usulünden Farkları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yılmaz Günal’a Armağan, Haziran-Aralık 1994, N. 3-4, C. 49, ss. 255-274.

“Avrupa Sözleşmeleri Kapsamında Biyotıp-Hukuk ve Etik” “11-13 Mayıs 2007 Moleküler Biyoloji ve Genetik Hafta Sonu II” Toplantısı, Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü.

“Bilişim Sistemi ve Verilere Müdahale ile Haksız Yarar Sağlanması”, Bilişim, İnternet ve Güvenlik Toplantısı”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu-Türkiye Bankalar Birliği, 18.5.2007, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ankara. Türkiye Bankalar Birliği İnternet Sitesi.

“Hekimin Cezai Sorumluluğu ve Yeni Türk Ceza Kanunu”, Sağlık Hukuku Sempozyumu, 17 Kasım 2006, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

“Avrupa Konseyi Biyotıp İnsan Hakları Sözleşmesi ve Yeni TCK’nun Tıbbi Genetik Alanına Etkileri”, VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi”, Kayseri, 17-20 Mayıs 2006, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Derneği.

“Çevre ve Ceza Hukuku, Yeni Türk Ceza Kanunu ve Çevreye Karşı Suçlar”, Çevre Hukuku Sempozyumu, Çeşme 10-11 Nisan 2006, Türkiye Adalet Akademisi Yayını.

“Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi”, Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, İstanbul 24-26 Kasım 2005.

PROJELER

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın Kanunu Tasarısı Çalışması, 2002.

İDARİ GÖREVLER

2007 - Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

BİLİMLER KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Uluslararası Endüstri İlişkileri Derneği, İstanbul (1980 – )
International Industrial Relations Association, Geneva (1969 – )

ÖDÜLLER

Mülkiyeliler Birliği Vakfı Rüştü Koray Özel Ödülü, “Bağımsız Yargıda Savcıların Yetkileri” adlı çalışma ile.