DOÇ. DR. ÇAĞLAR MANAVGAT

Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1996
Y. Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1988
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1983


YAYINLAR

Aleni Pay Alım Teklifi (Tender Offer-Takeover Bid), Ankara 1997.

Sermaye Piyasasında Aracı Kurumlar, Ankara 1991.

“Bankacılık Kanunu Hükümlerine Göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Varlık-Aktif Satışı Yetkisi ve Sermaye Piyasasına Etkisi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXIII, S.3, 2006, s.209-224

“Payları Borsada İşlem Gören Anonim Ortaklıklarda Ortağın Pay Blokaj Yükümlülüğü”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXIII, S.4, 2006, s.221-236

“Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasını Etkileyen Yönleri”, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.I/1, 2005.

“Sermaye Piyasası Kanununun 10/A Maddesi Hükmüne Göre Kaydi Sistemin Esasları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.50, S.2, 2001, s.159-191.

“Türk Hukukunda ‘İçerden Öğrenen’ Kavramı”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XIX, S.4, 1998, s.177-204

“Denetçilerin “Zaruri ve Müstacel” Sebeplerle Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Olağanüstü Toplantıya Çağırması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XIX, S.2, 1997, s.33-40.

“Menkul Kıymetlerin Merkezi Saklanmasında Kullanılan Yöntemin Sözleşmenin Hukuki Niteliğine Etkisi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XVIII, S.4, Aralık 1996, s.129-141

“Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kurumsal Yönetim İlkelerinin Zorlayıcılığı”, Kamunun Önderliği ve Bireysel Özgürlük Sempozyumu, Mayıs 2007.

“Pasif Yatırımcıdan Aktif Yatırımcıya”, DYH Kurumsal Yönetim Konferansı, İstanbul 2006 .

“Sermaye Piyasası İşlemleri ve İnternet”, Türkiye II. Bilişim Hukuku Sempozyumu, İstanbul 2004

“Sermaye Piyasasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Avrupa Birliğine Doğru Türkiye Sermaye Piyasalarında Sorunlar ve Çözümler. II. Sermaye Piyasaları Arenası, İstanbul-2004.

“4743 Sayılı Kanunun Sermaye Piyasasına Etkisi”, Bankalar Mevzuatındaki Son Değişiklikler İle Bağımsız Denetim Esasları ve Uygulamaları, Türmob, Ankara 2002

“Sermaye Piyasası Bakımından İmtiyazlı Paylara Bakış”, Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2002.