PROF. DR. TURGUT TAN

Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora İdari Bilimler Ankara Üniversitesi 1970
Lisans Siyasal Bilgiler Ankara Üniversitesi 1965

AKADEMİK UNVANLAR

 • Profesör:
  İdare Hukuku
  Bilkent Üniv. 2002 - 2007
  Ankara Üniv.  1986 - 2002

 • Doçent:
  İdare Hukuku
  Ankara Üniv.  1975 - 1986

YAYINLAR

Gözübüyük, Ş. / Tan, T.: İdare Hukuku, Cilt: 1 (Genel Esaslar), 5. Bası, Ankara 2007.

Tan, T. / Arat, T. / Atiyas, İ. / Başçı, E.: “The Legal Framework for Private Sector Activities in Turkey”, in: Turkey and Central European Countries in Transition, ed. by S. Togan and V. N. Balasubramanyam, Palgrave, Houndmills 2001.

Gözübüyük, Ş. / Tan, T.: İdare Hukuku, Cilt: 2 (İdari Yargılama Hukuku), Ankara 1999.

Tan, T.: “İdarede Yeni Ussallık Arayışları ve Hukuk”, in: Türk Kamu Yönetimi Disiplini, c. II, Ankara 1995.

Tan, T.: Ekonomik Kamu Hukuku, Ankara 1984.

Uluatam, Ö. / Tan, T.: Türk İktisat Politikasının Hukuki Çerçevesi, Ankara 1982.

Tan, T.: “Problemas juridico-administrativos de planificacion en turqia a la luz de 20 anos de experiencia”, in: Hacia une Tipologia de los Planos Nacionales y un Analisis de su Efectividad, Mexico 1982.

Tan, T.: Planlamanın Hukuki Düzeni, Ankara 1976.

Tan, T.: İdari İşlemin Geri Alınması, Ankara 1971.

“1958 Fransız Anayasasının 16. Maddesi ve Bazı Hukuki Sorunlar”, SBF Dergisi, c. XXI, No. 4, 1966.

“Meksika’da Toprak Reformu”, SBF Dergisi, c. XXII, No. 1, 1967.

“Toplum Kalkınmasında Eşgüdüm Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, c. 1, No. 2, 1968.

“Osmanlı İmparatorluğunda Yabancılara Verilmiş Kamu Hizmeti İmtiyazları”, SBF Dergisi, c. XXII, No. 2, 1968.

“İdarenin Kesin İşlemleri ve 5917 sayılı Yasa Uygulaması”, Amme İdaresi Dergisi, c. 2, No. 4, 1969.

“Ekonomik Hukuk ve Ekonomik Kamu Hukuku”, Amme İdaresi Dergisi, c. 5, No. 1, 1972.

“Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukuku”, SBF Dergisi, c. XXVII, No. 3, 1973.

“Ekonomik İdari Kararların Yargısal Denetimi”, Amme İdaresi Dergisi, c. 8, No. 2, 1975.

“Sınav Notları ve Yargısal Denetim”, Danıştay Dergisi, No. 18-19, 1975.

Tan, T. / Akıllıoğlu, T.: “1961 Anayasası ve Türkiye’de Yönetim Hukukunun Uygulama Alanı Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, c. 11, No. 2, 1978.

“The 1961 Constitution and the problem of the area of application of administrative law in Turkey”, Turkish Public Administration Annual, vol. V, 1978.

“Yükseköğretimde Yapısal Dağınıklığın Hukuksal Görünümü”, Amme İdaresi Dergisi, c. 11, No. 3, 1978.

“Plan Uygulaması ve Sayıştay”, Mali Hukuk Dergisi, No. 54, 1979.

“Les structures juridiques de la planification en Turquie et son caractere impératif pour le secteur public”, Turkish Public Administration Annual, vol. VI, 1980.

“20 Yıllık Planlama Deneyimi Işığında Türkiye’de Planlamanın İdari ve Hukuki Sorunları”, ODTÜ Gelişme Dergisi Özel Sayı, 1981.

Tan, T.: “Some basic problems of local administration in Turkey”, in: Analysen, No. 103-104, Friedrich Ebert Stiftung, Bonn, 1982.

“Kanun Hükmünde Kararmane Uygulaması”, Amme İdaresi Dergisi, c. 17, S. 4, 1984.

“The practice of using decrees having the force of law”, Turkish Public Administration Annual, vol. 11, 1984.

“1982 Anayasası Yönünden Yürütme Görevi ve Yetkisinin Niteliği”, Anayasa Yargısı, Ankara, 1984.

“Resmi Gazete’de Yayımlanacak Yönetmelikler ve Resmi Gazete Yayınları Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, c. 18, S. 1, 1985.

“Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yürütmenin Düzenleme Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Ankara, 1987.

“La recherche d’une nouvelle rationalité dans le domaine administratif en Turquie”, Turkish Public Administartion Annual, vol. 13, 1987-1988.

“Anayasal Ekonomik Düzen”, Anayasa Yargısı, Ankara, 1990.

“Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Hizmeti Yaklaşımı”, Anayasa Yargısı, Ankara, 1991.

“Özelleştirme”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, S. 1-3, 1988 (yayımı 1992)

“Kamu Hizmeti, Özelleştirme ve Bürokrasinin Azaltılması Üzerine”, Türk İdare Dergisi, Mart 1988, S. 378.

“Özel Televizyon Düzeni”, SBF İnsan Hakları Merkezi Dergisi, c. 1, S. 2-3, Mayıs-Eylül 1991.

Tan, T. / Bozkurt, Ö.: “Les relations d’association: une modalité particuliere d’intégration l’Expérience de L’Accord d’Ankara”, Revue International des Sciences Administratives, vol. 57, No. 4, 1991.

“KİT’lerin özelleştirilmesi ve Sorunlar”, Amme idaresi Dergisi, c. 25, S. 1, Mart 1992.

“Kamu Hizmeti İmtiyazından Yap-İşlet-Devret Modeline”, SBF Dergisi, c. 47, S. 3-4, Haziran-Aralık 1992.

“Katılımcı Yönetim Modeli Üstüne: İLKSAN ve İSKİ”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, c. 2, S. 6, Kasım 1993.

“1982 Anayasası’nın Geçici 15. Maddesi”, SBF Dergisi, c. 49, S. 1-2, Ocak-Haziran 1994.

“Türk Hukukunda Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması ve Sorunları”, SBF Dergisi, c. 50, S. 1-2, Ocak-Haziran 1995.

“Bağımsız İdari Otorite Olarak Sermaye Piyasası Kurulu”, Prof. Dr. İsmail Türk’e Armağan, Ankara 1996.

“İdari Sözleşme Kuramına İlişkin Gözlemler”, SBF Dergisi, c. 50, S. 3-4, Haziran-Aralık 1995.

“Sınav ve Jüri Değerlendirmelerinin Yargısal Denetimi”, SBF Dergisi, c. 51, S. 1-4, Ocak-Aralık 1996.

“İdare Hukuku ve Tahkim”, Amme İdaresi Dergisi, c. 32, S. 3, 1999.

“Le droit administratif et l’arbitrage”, Turkish Public Administration Annual, vol. 24-26, 1998-2000.

“Rekabet hukukunun uygulama alanı açısından kamu kuruluşlarının faaliyeti (Türkiye, Fransa, İtalya örnekleri)”, Rekabet Dergisi, c. 1, S. 4, 2000.

Tan, T. / Bozkurt, Ö.: “La politisation dans l’administration et la confiance de citoyen”, Turkish Public Administration Annual, vol. 24-26, 1998-2000.

“Bağımsız idari otoriteler veya düzenleyici kurullar”, Amme İdaresi Dergisi, c. 35, S. 2, 2002.

“Droit administratif, modernisation de l’Etat et globalisation”, Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul 2007.

“Rekabetin Korunmasında Rekabet Kurulu ile Yargı Organlarının Rolü”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, C. II (Kamu Hukuku), 2/2004.

“Topluluk Hukukunun Kaynakları”, Avrupa Topluluğu Hukuku Sempozyumu, Ankara 1989.

“Kamu Hizmeti, Kriz ve Yeniden Yapılanma”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, İdari Yargı, 1. Kitap, Ankara 1990.

“İdarenin Özel Hukuk Alanındaki İşlemleri”, İdari Yargının Dünyada Bugünkü Yeri, II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Ankara 1993.

“İdare Hukuku Açısından Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi”, Yap-İşlet-Devret Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu, Ankara 1996.

“Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin dünü ve bugünü”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, c. 1, Ankara 2000.

“Özelleştirme sürecinde rekabetin korunması”, Rekabet Politikası ve özelleştirme Sempozyumu, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 1999.

“Ekonomik düzen ve Anayasa”, Türkiye Barolar Birliği Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001.

“Ekonomi, <regülasyon> ve bağımsız idari otoriteler”, Danıştay ve İdari Yargı Günü Sempozyumu, 11 Mayıs 2005, Ankara 2005.

“Bağımsız İdari Otoriteler”, Perşembe Konferansları, No. 4, Rekabet Kurumu yayını, Ankara 2000.