PROF. DR. NEVZAT TOROSLU

Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora Ceza Hukuku Ankara Üniversitesi 1964
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1960

AKADEMİK UNVANLAR

  • Profesör:
    Ceza ve Ceza Usul Hukuku
    Ankara Üniversitesi 1988

  • Doçent:
    Ceza ve Ceza Usul Hukuku
     Ankara Üniversitesi 1969 – 1988

YAYINLAR

Ceza Hukukunda Zaruret Hali, Ankara 1968, Sevinç Matbaası, XVI+167 s. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını

Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara 1970, Sevinç Matbaası, XVI+387 s. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını.

Ceza Hukuku ve Çevre, Ankara 1982, 104 s. Çevre Sorunları Vakfı yayını.

Nasıl Bir Ceza Kanunu, Ankara 1987, 116 s. V yayınları

Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler, (Prof. Dr. Faruk Erem), Ankara 2003, 9. Bası, XXXVI+614 s. Savaş Yayınları

Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2003, 4. Bası XVI+353 s.

Ceza Hukuku, Genel Kısım, Ankara 2006, 9. Bası, 438 s.

Ceza Mahkemesi Hukuku, (Prof. Dr. Metin Feyzioğlu), Ankara 2006, XIX+408 s.

Ceza Hukuku, Özel Kısım, Ankara 2007, 2. Bası, 334 s.

Kadın Kaçırma, Türk Hukuku ve Toplumu Üzerine İncelemeler, Ankara 1974, s.413-467 Türkiye Kalkınma Vakfı Yayını.

Suçların Tasnifi Sorunu ve Taksirli Suçlar İle Kabahatler Konusundaki Bazı Eğilimler, Değişen Toplum ve Ceza Hukuku karşısında TCK.nun 50 Yılı ve Geleceği, İstanbul 1977, s.115-154. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü Yayını.

Organ Aktarma ve Cezai Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c.35, Sayı 1-4, Ankara 1981, s.91-118

Doğal Çevrenin Kirlenmesi ve Ceza Hukuku, Prof. Akif Erginay’a 65 inci Yaş Armağanı, Ankara 1981, s.149-190.

İftira Cürmünün Hukuki Konusu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. c.XXXVII, Sayı 1-4, Ankara 1982, s.107-128.

Ailenin Korunması Yönünden Ceza Konunda Yapılması Gereken Değişiklikler, Türkiye’de Ailenin Değişimi, Ankara 1984, s.153-163. Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayını.

Recommendations for the Revision of the Turkish Criminal Code Provisions Delated to the Protection of the Mamily, Family in Turkish Society, Ankara 1985, s.431-441

Anayasayı İhlal Suçu, Ankara Barosu Dergisi, sayı 1985/4, s.591-601.

Ceza Hukuku açısından Çevre Kanunu, Çevre Kanununun Uygulanması, Ankara 1987, s.105-131. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını.

Ceza Kanunu Öntasarısı Nasıl Bir Ceza Hukuku anlayışının Ürünüdür, Türk Ceza Yasası Öntasarısı Paneli, 1987, s.43-51, Türkiye Barolar Birliği Yayını.

Ölüm Cezası İle İlgili Bazı Sorunlar, TBBD. Yıl 1989, sayı 6, s.919-923.

Cezai Sorumluluğum Gelişimi, Yargıtay Dairesi, c.16, Ocak-Nisan1990, sayı 1-2, s.121-125.

Ceza Hukuku Açısından Terörle Mücadele Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve İnsan Hakları, İnsan Hakları Derneği Yayını, Ankara 1991, s.19-29.

Ertelenmiş Mahkumiyetin Memuriyete Etkisi, Prof. Dr. Jale G. Akipek’e Armağan, Konya 1991, s.93-104.

Ölüm Cezası, İzmir Barosu Dergisi, Ocak 1991, sayı 1, s.27-31.

Changes and innovations in the code of criminal procedure, Turkish yearbook of human rights, 1992.

Ceza Kanununda Kadın, Cumhuriyet 23 Haziran 1992.

Ceza Muhakemesinde Yapılan Son Değişiklikler, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt14, 1992, s.13-24

Ceza Muhakemesinde Değişiklik Yapan 3842 Sayılı Kanunun Yasama Tekniği Yönünden Değerlendirilmesi, İşkencenin Önlenmesi ve CMUK Değişiklikleri (Çağdaş Hukukçular Derneği Hukuk Şubesi Yayını), Ankara, s.15-18

Yüz Kızartıcı Suçlar, Denetim, sayı 73, 1992, s.20-22.

KİT Personelinin Cezai Sorumluluğu Konusunda Yeni Düzenlemeler, Denetim, Sayı 74, 1992, s.42-44.

Rüşvetin Nedenleri Üzerine Düşünceler, Denetim, Sayı 75, 1992, s.17-18.

Hekimin Kendisine Başvuran Silahlı Çete veya Terör Örgütü Mensubuna Tıbbi Yardımda Bulunmasının Çeteye veya Suçluya Yardım Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı, Çağdaş Hukuk, yıl 2, sayı 19-22, Kasım 1993 – Şubat 1994, s.19-23.

Kooperatif Personelinin Cezai Sorumluluğu, TBBD, 1994/4, s.524-534.

Laik Devlet Kavramı, SBFD, Ankara 1995, s.455-458.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ceza Hükümleri, Türkiye’de Tüketicinin Korunması, Sorunlar – Perspektifler, Tes-Ar Yayınları, No.18, Ankara 1996, s.55-60.

Devlet Sırrı ve Örtülü Ödenek, Cumhuriyet 11 Temmuz 1996.

Ceza Yargılamalarının Çabuklaştırılması Sorunu, Yeni Türkiye, Temmuz- Ağustos 1996, yıl 2, sayı 10, s.613-615.

Ceza Hukukunda Okullar, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul 1998, s.367-376.

Basın Özgürlüğü ve Sınırları, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, Tüses Vakfı Yayını, İstanbul 1999,s.56-84.

Ceza Hukuku – Politika – Ahlak, Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul 2004, s. 875-878.

Kanunlaşmaması Gereken Bir Kanun Tasarısı (Prof. Dr. Yüksel Ersoy) Türk Ceza Kanunu Reformu. İkinci kitap. TBB yayını, Ankara 2004.

Kadı Adaletine Doğru, Güncel Hukuk, Nisan 2005.

Ceza Kanununun Özel Kısmında Yapılacak Reforma İlişkin Düşünceler, 1.Türk Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğler, Ankara 1971, 40 s.

Ceza Kanunu Öntasarısına Hakim Olan Ceza Hukuku Anlayışı, Türk Ceza Yasası Öntasarısı Paneli, Ankara 1987, s.43-51. Türkiye Barolar Birliği Yayını.